Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

+

คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษา

+

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

อ่านทั้งหมด
+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

+

เรียนการสอนแบบ 4 MAT

+

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

+

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

+

การจัดการเรียนการสอนแบบ พัฒนาการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน

+

ทฤษฎีการเรียนรู้แนวConstructivism องค์ความรู้แนวคิดตามทฤษฎี

+

เอกสารการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงโดยไตรรงค์  เจนการ  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด
 
 

ก.ค.ศ. คลอด ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ (18 เม.ย. 57)

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

 
+

โครงสร้างและภารกิจศึกษานิเทศก์

+

หลักการทฤษฎีและแนวคิดการนิเทศการศึกษา

+

คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

+

การนิเทศภายในโรงเรียน

+

กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหารกลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง

 
  อ่านทั้งหมด    
+

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

+

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

+

ตัวบ่งชี้พื้นฐานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย(ฉบับสถานศึกษา)ปรับปรุงใหม่

+ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
+  ตัวอย่างข้อสอบ PISA (Programmer of International Student Assessment)
 
  อ่านทั้งหมด   
+

การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน

+

มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน

+

นวัตกรรมใหม่ ๆทางการบริหารจะช่วยผู้นำได้อย่างไร

+

การออกแบบระบบการเรียนการสอน

+

มารู้จักนวัตกรรมการศึกษา

 
  อ่านทั้งหมด   
+

รายงานวิจัยการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+

รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบประสานราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

+

การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการศึกษาการศึกษาของโรงเรียนภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

+ การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
+

การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+ กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 21ใหม่ 
+ เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 6
+ การกำหนดแลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
+ 7 (54) การปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
+ พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉ.4) 2554
+

พรบ.เงินเดือน เงินตำแหน่งครูฯ(ฉ.2)2554

+ กกต.ประกาศแบ่ง 375 เขตเลือกตั้ง
+ รธน. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) 2554
+ รธน.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1,2) 2554
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพม.(ฉบับที่ 2)
อ่านทั้งหมด   
   
 
+ ครูสอนดี
+ รวมเว็บการนิเทศ
+ ศูนย์พัฒนาการนิเทศพื้นฐาน
+ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ครูทูบแชนนอล
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ สมาพันธ์ศึกษานิเทศก์มัธยมแห่งประเทศไทย
+ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
+ ทีวีครูสำหรับครู
+ เรียนรู้ลึกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ อีเลินนิ่งกระทรวงศึกษาธิการ
+ มัลติมิเดียการศึกษา ศธ.
+ อิดุกโซน(การศึกษา)
+ คิดดีห้องสมุดดิจิตอล
อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin