Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
+

ทฤษฎี EF เพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย

+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

+

เรียนการสอนแบบ 4 MAT

+

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

+

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

+

การจัดการเรียนการสอนแบบ พัฒนาการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน

+

ทฤษฎีการเรียนรู้แนวConstructivism องค์ความรู้แนวคิดตามทฤษฎี

อ่านทั้งหมด
 
 
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครู สพฐ.ใหม่
รธน.ชั่วคราว' แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 พ.ศ. 2558
สพฐ. แจกคูปองพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระเรียนรู้
การกำหนดวัน-วิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
 
+

โครงสร้างและภารกิจศึกษานิเทศก์

+

หลักการทฤษฎีและแนวคิดการนิเทศการศึกษา

+

คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

+

การนิเทศภายในโรงเรียน

+

กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหารกลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง

 
  อ่านทั้งหมด    
+

บทความ"เปรียบเทียบ “การประเมิน” แบบเก่า และ แบบใหม่

+

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

+

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

+

ตัวบ่งชี้พื้นฐานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย(ฉบับสถานศึกษา)ปรับปรุงใหม่

+ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 
  อ่านทั้งหมด   
+ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สพฐ.
+

โครงการ Gen A ดัน นศ.มหา'ลัยทั่วประเทศสอนน้องอ่านหนังสือ แก้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

+

การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน

+

มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน

+

นวัตกรรมใหม่ ๆทางการบริหารจะช่วยผู้นำได้อย่างไร

 
  อ่านทั้งหมด   
+ สรุปสาระสำคัญความรู้พื้นฐานรูปแบบวิจัยการศึกษา
+

รายงานวิจัยการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+

รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบประสานราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

+

การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการศึกษาการศึกษาของโรงเรียนภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

+ การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
 
  อ่านทั้งหมด   
 
+ การประสานส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรก-ฉบับ พ.ศ. 2540

+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. 2554

+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
+

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
อ่านทั้งหมด   
   
 
+ คลังข้อสอบ PISA ออนไลน์2
+ คลังข้อสอบ PISA ออนไลน์
+ ทรูปลูกปัญญา
+ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
+ ครูสอนดี
+ รวมเว็บการนิเทศ
+ ศูนย์พัฒนาการนิเทศพื้นฐาน
+ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ครูทูบแชนนอล
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ สมาพันธ์ศึกษานิเทศก์มัธยมแห่งประเทศไทย
+ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
+ ทีวีครูสำหรับครู
+ เรียนรู้ลึกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin