Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หมายรับสั่ง  กำหนดการ หมายกำหนดการใช้ต่างกันอย่างไร
+ ภาษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
+

ตัวหนังสือไทย

+ ความสามารถด้านภาษาไทย
+ ความสามารถด้านภาษาไทย
อ่านทั้งหมด
+

ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ.

+

แนวปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

+

อายุของการจัดเก็บหนังสือราชการ

+

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บทำลายหนังสือราชการ

+

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

อ่านทั้งหมด
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

+

คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษา

+

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

อ่านทั้งหมด
 
 

ก.ค.ศ. คลอด ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ (18 เม.ย. 57)

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

 
+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

+

เรียนการสอนแบบ 4 MAT

+

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

+

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

+

การจัดการเรียนการสอนแบบ พัฒนาการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน

+

ทฤษฎีการเรียนรู้แนวConstructivism องค์ความรู้แนวคิดตามทฤษฎี

+

เอกสารการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงโดยไตรรงค์  เจนการ  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  อ่านทั้งหมด    
+

การออกแบบเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ

+ การสอนแบบบูรณาการ  
+ ตัวชี้วัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
+ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
+

ครูมืออาชีพกับการปฎิรูปการเรียนรู้สู่คุณภาพของเด็กไทย

+

เจาะแก่น “Child Centered” การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

+

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

+

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

+

ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( Child-Centered)

+

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 
  อ่านทั้งหมด   
+

เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ

+ การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการตาม มติ ครม.1 มกราคม 2555
+

คู่มือครูอัตราจ้างยุคปฏิรูป

+ การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการขึ้นร้อยละ 5
+

เครื่งแบบพิธีการพนักงานราชการ

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 21ใหม่ 
+ เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 6
+ การกำหนดแลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
+ 7 (54) การปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
+ พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉ.4) 2554
+

พรบ.เงินเดือน เงินตำแหน่งครูฯ(ฉ.2)2554

+ กกต.ประกาศแบ่ง 375 เขตเลือกตั้ง
+ รธน. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) 2554
+ รธน.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1,2) 2554
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพม.(ฉบับที่ 2)
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการในสพป(ฉบับที่ 2)
+

ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพป.และ สพม.

+

ประกาศเขตพื้นที่ประถมและมัธยมศึกษา

+

พรบ.รบ.ข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) 2553

+

พรบ.รบ.บริหาร ก.ศึกษาธิการ (ฉ.2) 2553

อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin