Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หมายรับสั่ง  กำหนดการ หมายกำหนดการใช้ต่างกันอย่างไร
+ ภาษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
+

ตัวหนังสือไทย

+ ความสามารถด้านภาษาไทย
+ ความสามารถด้านภาษาไทย
อ่านทั้งหมด
+

ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ.

+

แนวปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

+

อายุของการจัดเก็บหนังสือราชการ

+

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บทำลายหนังสือราชการ

+

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

อ่านทั้งหมด
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2).. 2558
เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูฯตามข้อตกลง
คสช.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กรรมการ เลขาฯ คุรุสภา สกสค. กรรมการในองค์การค้า สกสค.และผอ.องค์การค้าของ สกสค.หยุดทำหน้าที่
 
+

ทฤษฎี EF เพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย

+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

+

เรียนการสอนแบบ 4 MAT

+

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

+

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

+

การจัดการเรียนการสอนแบบ พัฒนาการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน

+

ทฤษฎีการเรียนรู้แนวConstructivism องค์ความรู้แนวคิดตามทฤษฎี

 
  อ่านทั้งหมด    
+

การออกแบบเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ

+ การสอนแบบบูรณาการ  
+ ตัวชี้วัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
+ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
+

ครูมืออาชีพกับการปฎิรูปการเรียนรู้สู่คุณภาพของเด็กไทย

+

เจาะแก่น “Child Centered” การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

+

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

+

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

+

ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( Child-Centered)

+

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 
  อ่านทั้งหมด   
+

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2459 การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

+

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

+

เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ

+ การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการตาม มติ ครม.1 มกราคม 2555
+

คู่มือครูอัตราจ้างยุคปฏิรูป

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ การประสานส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรก-ฉบับ พ.ศ. 2540

+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. 2554

+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
+

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
+ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
+ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
+ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

+

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin