Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 2

อ่านทั้งหมด
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

+ น้ำยาลบคำผิดกับเลขานุการ
+

คู่มืองานสำนักงาน (office manual)

อ่านทั้งหมด
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

+

คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษา

+

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

อ่านทั้งหมด
+ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+

หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

+ การยื่นคำขอเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

+ แผนพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙
อ่านทั้งหมด
 
 

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

ปรับเกณฑ์ขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา (28 ม.ค. 57)

 
+

ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการสอบครูธุรการโรงเรียน

+

คู่มือคำธิบายลักษณะงานขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานต่างๆ

+

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณสถานศึกษาและสำนักงาน

+ แนวปฏิบัติในการจัดเก็บทำลายหนังสือราชการ
+

แนวปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

 
  อ่านทั้งหมด    
+

ยกเลิกแนวปฏิบัติว่าด้วยการประทับตรา สพท.และการลงนามในกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย

+

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

+

แนวทางการใช้ดุลพินิจกำหนดระดับความผิดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

+

การจัดบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38ค (2)ลงกรอบอัตรากำลังใหม่

+ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
+

การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 33 แห่ง 734 คุณวุฒิ 3

+

การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 33 แห่ง 734 คุณวุฒิ 2

+

การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 33 แห่ง 734 คุณวุฒิ 1

+

สูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู สพฐ.ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

+

การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณวุฒิหลักสูตรครู 5 ปี

 
  อ่านทั้งหมด   
+

คู่มือปฎิบัติงานทางด้านการเงินสำหรับสถานศึกษา

+

องค์ความรู้ด้านการจัดทำแผน/แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.

+

การจัดตั้งจัดสรรและบริหารงบลงทุน สถานศึกษา/สำนักงานเขตฯ

+

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

+

การวางแผนทฤษฎีและแนวคิด

+

แนวทางการจัดการรายจ่ายภาครัฐสมัยใหม่

+

การจัดทำแผนสำนักงานสถานศึกษา

+ เอกสารการวางแผนเชิงกลยุทธ์
+

ขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์

+

ประมาณราคาและรายการก่อสร้างที่ใช้ในปีงบประมาณ 2552

 
  อ่านทั้งหมด   
+

อนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศใช้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

+

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศใช้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

+

การอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

+

(ร่าง)ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๔

+

(ร่าง)ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๕๔

 
  อ่านทั้งหมด   
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
+

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2552

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 21ใหม่ 
+ เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 6
+ การกำหนดแลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
+ 7 (54) การปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
+ พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉ.4) 2554
+

พรบ.เงินเดือน เงินตำแหน่งครูฯ(ฉ.2)2554

+ กกต.ประกาศแบ่ง 375 เขตเลือกตั้ง
+ รธน. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) 2554
+ รธน.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1,2) 2554
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพม.(ฉบับที่ 2)
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการในสพป(ฉบับที่ 2)
+

ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพป.และ สพม.

+

ประกาศเขตพื้นที่ประถมและมัธยมศึกษา

+

พรบ.รบ.ข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) 2553

+

พรบ.รบ.บริหาร ก.ศึกษาธิการ (ฉ.2) 2553

อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin