Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำอย่างไรจะเข้าดูข้อมูลได้
อ่านทั้งหมด
 
 
+ ข้อสอบจากข่าว(ปัญหาการศึกษาไทยแนวนโยบายแก้ปัญหา)
+ ข้อสอบจากข่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับอดีตปัจจุบันและอนาคต)
+ ข้อสอบจากข่าว(เทรนดืการศึกษาโลก ทิศการศึกษาไทย)
+ ข้อสอบจากข่าว(การแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษา)
+ ข้อสอบจากข่าว(ผลงานการดำเนินงานในรอบปีกระทรวงศึกษาธิการ)
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยจรวจสอบภายใน
+ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
+ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
+ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล
+ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 1-10
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 11-20
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 21-32
+ คลิปวีดีโอ ; วิชาการศึกษา 1-10
+ คลิปวีดีโอ ; วิชาการศึกษา 11-20
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ รวมแนวข้อสอบฉบับผู้บริหาร
+ ภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร
+ ถามตอบสอบครู (ฉบับเตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา)
+

ถามตอบสอบครู (รวมคำถามคำตอบสำคัญประจำปี 2557)

+

แบบทดสอบการพัฒนาผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ชุดที่ 3

อ่านทั้งหมด  

 
 
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin