Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
+ ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
+ หน่วยงานสถาบันด้านกฎหมาย
+ หอสมุดกฎหมาย
+ รวมกฎหมายทุกประเภท
อ่านทั้งหมด
 
 
+

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.. ๒๕๕๗

+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗

+

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๖

+

รวมกฎหมายทางการศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง

+

รวมกฎหมายปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านทั้งหมด  

 
 
+

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา.. ๒๕๕๕

+

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.. ๒๕๕๔

+

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.. ๒๕๕๔

+

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

+ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

+

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

+

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

+

การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

+

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของราชการและค่าเล่าเรียนและในสถานศึกษาเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินการศึกษาบุตรใหม่

อ่านทั้งหมด  

 
 
+

20/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+

19/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+

18/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

+

17/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เขตพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้)

+ 16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน .. ๒๕๕๐

+

ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ .. ๒๕๕๗

+

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.. ๒๕๕๖

+

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556

+ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

+

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๗

+

ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยสำนักงานคุรุสภาจังหวัด พ.. ๒๕๕๗

+

ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.. ๒๕๕๗

+

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

อ่านทั้งหมด  

 
 
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin