Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
+ ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
+ หน่วยงานสถาบันด้านกฎหมาย
+ หอสมุดกฎหมาย
+ รวมกฎหมายทุกประเภท
+ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
อ่านทั้งหมด
 
 
+

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๖

+

รวมกฎหมายทางการศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง

+

รวมกฎหมายปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

+

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔

+ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครูฯ(ฉ.2)พ.ศ.2554
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา.. ๒๕๕๕

+

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.. ๒๕๕๔

+

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.. ๒๕๕๔

+

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

+ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

+

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของราชการและค่าเล่าเรียนและในสถานศึกษาเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินการศึกษาบุตรใหม่

+

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

+

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่ โรงเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

+ พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

2/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย

+

4/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

+

3/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

+

หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งผู้แทน ก.ค.ศ. ในกรณีไม่มีผู้สมัครหรือไม่ครบจำนวนฯ

+

6/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่ จว.ชายแดนภาคใต้

อ่านทั้งหมด  

 
 
+

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน .. ๒๕๕๐

+

ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ .. ๒๕๕๗

+

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.. ๒๕๕๖

+

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556

+ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.. ๒๕๕๗

+

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

+

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.. ๒๕๕๖

+ คุรุสภาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ..๒๕๕๖

อ่านทั้งหมด  

 
 
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin