Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
Hot Issuse
+ เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับโครงการ EEC
+ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
+ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
+ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ
+ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
+ วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี
+ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
+ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
+ การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
+ แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
+ คำสั่ง หน.คสช. ที่ 1/2560 ให้มี อ.ก.พ.กระทรงคณะเดียวและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
+ ‘ผมมากับดวง’ ฝ่ากระแสนักวิชาการหัวนอกสู่…’รมว.ศธ.
+ รมต.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
+ นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
 
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
+ ข้อมูลสร้างวิสัยทัศน์ 2 ;12 ข้อเท็จจริง’การศึกษาไทย เด็กเสียโอกาส...ชาติเสียอะไร?
+ ข้อมูลสร้างวิสัยทัศน์ 1 ; การปฏิรูปการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
+

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ

+

วิธีการเชิงระบบ ( System Approach )

+

จะตั้งชื่องานวิจัยอย่างไรดี (ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ หอสมุด ม.แม่ฟ้าหลวง
+ หอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
+ หอสมุด ม.ธรรมศาสตร์
+ ห้องสมุดวิจัยสาธารณะ
+ การวิจัยดิจิทัล DRIC
+ เครือข่ายห้องสมุดไทย
+ งานวิจัยจุฬาลงกรณ์ฯ
+ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ์
+ ฐานข้อมูลงานวิจัย
+ ครูสอนดี
+ ครูมานิตครูหัวใจICT
+ ครูทูบแชนนอล
+ ห้องสมุดประเทศไทย
+ ม.บูรพา
+ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin