Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หมายรับสั่ง  กำหนดการ หมายกำหนดการใช้ต่างกันอย่างไร
+ ภาษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
+

ตัวหนังสือไทย

+ ความสามารถด้านภาษาไทย
+ ความสามารถด้านภาษาไทย
อ่านทั้งหมด
+

 ความสามารถด้านตัวเลข

+ ข้อสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์
+ ข้อสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์
+ ความสามารถด้านตัวเลข
+ คณิตไม่ยากอย่างที่คิด
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

+

คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษา

+

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

อ่านทั้งหมด
+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

+

เรียนการสอนแบบ 4 MAT

อ่านทั้งหมด
รƒรร ยบร•ร‚ยบยกยฏร‹รร’ร‚
 
 
+ กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 21ใหม่ 
+ เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 6
+ การกำหนดแลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
+ 7 (54) การปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
+ พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉ.4) 2554
+

พรบ.เงินเดือน เงินตำแหน่งครูฯ(ฉ.2)2554

+ กกต.ประกาศแบ่ง 375 เขตเลือกตั้ง
+ รธน. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) 2554
+ รธน.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1,2) 2554
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพม.(ฉบับที่ 2)
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการในสพป(ฉบับที่ 2)
+

ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพป.และ สพม.

+

ประกาศเขตพื้นที่ประถมและมัธยมศึกษา

+

พรบ.รบ.ข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) 2553

+

พรบ.รบ.บริหาร ก.ศึกษาธิการ (ฉ.2) 2553

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
+

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2552

อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin