Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน
เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับโครงการ EEC
อ่านรายละเอียด
เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับโครงการ EEC
อ่านรายละเอียด
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
อ่านรายละเอียด
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
อ่านรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
อ่านรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
อ่านรายละเอียด
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี
อ่านรายละเอียด
วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านรายละเอียด
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อ่านรายละเอียด
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
อ่านรายละเอียด
แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อ่านรายละเอียด
แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง หน.คสช. ที่ 1/2560 ให้มี อ.ก.พ.กระทรงคณะเดียวและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง หน.คสช. ที่ 1/2560 ให้มี อ.ก.พ.กระทรงคณะเดียวและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
อ่านรายละเอียด
‘ผมมากับดวง’ ฝ่ากระแสนักวิชาการหัวนอกสู่…’รมว.ศธ.
อ่านรายละเอียด
‘ผมมากับดวง’ ฝ่ากระแสนักวิชาการหัวนอกสู่…’รมว.ศธ.
อ่านรายละเอียด
รมต.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
อ่านรายละเอียด
รมต.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
อ่านรายละเอียด
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
อ่านรายละเอียด
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
อ่านรายละเอียด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
อ่านรายละเอียด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
อ่านรายละเอียด
แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ
อ่านรายละเอียด
แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ
อ่านรายละเอียด
แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015
อ่านรายละเอียด
แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015
อ่านรายละเอียด
เกณฑ์คัดเลือกและพัฒนาก่อนแต้งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ
อ่านรายละเอียด
เกณฑ์คัดเลือกและพัฒนาก่อนแต้งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ
อ่านรายละเอียด
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ่านรายละเอียด
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ่านรายละเอียด
 
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin