Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน
ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 38/2560
อ่านรายละเอียด
ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 38/2560
อ่านรายละเอียด
ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
อ่านรายละเอียด
ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
อ่านรายละเอียด
การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
อ่านรายละเอียด
การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
อ่านรายละเอียด
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
อ่านรายละเอียด
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
อ่านรายละเอียด
เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา
อ่านรายละเอียด
เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา
อ่านรายละเอียด
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
อ่านรายละเอียด
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
อ่านรายละเอียด
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
อ่านรายละเอียด
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
อ่านรายละเอียด
ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)
อ่านรายละเอียด
ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)
อ่านรายละเอียด
การปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูปการศึกษา
อ่านรายละเอียด
การปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูปการศึกษา
อ่านรายละเอียด
มดน้อยสะท้อนงาน นิทานอีสป ยุค 4.0 ฉบับนายกประยุทธ์
อ่านรายละเอียด
มดน้อยสะท้อนงาน นิทานอีสป ยุค 4.0 ฉบับนายกประยุทธ์
อ่านรายละเอียด
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อ่านรายละเอียด
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง คสช.การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง คสช.การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
อ่านรายละเอียด
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับโครงการ EEC
อ่านรายละเอียด
เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับโครงการ EEC
อ่านรายละเอียด
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
อ่านรายละเอียด
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
อ่านรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
อ่านรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
อ่านรายละเอียด
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี
อ่านรายละเอียด
วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
อ่านรายละเอียด
 
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin