ค้นหา

LOG IN และ LOG OUT

 1. การ LOG IN เข้าสู่ระบบ (ต้องสมัครสมาชิกก่อน)

คลิก LOG IN เข้าสู่ระบบ                    คลิกสมัครสมาชิก

 

2. เมื่อ LOG IN เข้าระบบที่สมบูรณ์ (จะปรากฎตามภาพ)

คลิก LOG OUT ออกจากระบบ

 

3. หากยังไม่  LOG IN  เข้าระบบ เมื่อคลิกหน้าข้อมูล (จะปรากฎตามภาพ)

คลิก LOG IN เข้าสู่ระบบ