ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ.

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (รวมงบจากกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน และงบจาก สกสว.) จำนวนทั้งสิ้น 48,855.2590 บาท แยกเป็น

·  งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 48,651.1387 บาท

·   งบกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 196.3313 บาท

·   งบโครงการวิจัย/แผนงานที่ได้รับเงินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 7.7890 บาท 

วิสัยทัศน์ 

บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่” 

พันธกิจ

·      ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

·      ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

·      ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

·      ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

เป้าประสงค์รวม

·      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

·      ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

·      ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

·      ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์

·      พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

·      พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

·      พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

·      สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

·      ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

·      พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

·      ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท

·      ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภูมิภาคและประเทศ

·      ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

·      ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

·      ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

·      หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

·      หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>

 https://drive.google.com/drive/folders/19Yzbg9vDdAim5J0cImCSJ8k8AvMMo7DD

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น