ค้นหา

รวมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล1

อินโฟกราฟฟิก รวมหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาเเละเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตำแหน่งพัสดุ ตามระเบียบ ก.ค.ศ.

 

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

 

แนวทางกระบวนการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประพฤติปฎิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมครูฯ

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 

 

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น