ค้นหา

การบริหารงานบุคคล งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารงานบุคคล ;  งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.งานเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล เช่น กศจ. อกศจ. ฯลฯ

2.งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

3.งานจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

 

ความเห็นของผู้ชม