ค้นหา

การบริหารงานบุคคล งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

การบริหารงานบุคคล ; งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

  • งานวินัยและการดำเนินการทางวันัย
  • งานสั่งพัก สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  • งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
  • งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
  • งานดำเนินคดีทางปกครอง
  • งานความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐ
  • งานคุมครองคุณธรรมจริยธรรม
  • งานด้านตรวจสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความเห็นของผู้ชม