ค้นหา

คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับร่าง)

 

ก.คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ใช้

    - เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

    - เนื่องจากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ได้เปลี่ยนอำนาจการบริหารงานบุคคลจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

 

ข.คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ มีเนื้อหา ดังนี้ 

1.การบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   -งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและงานวิทยฐานะ

   -งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

   -งานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัต

2. การบริหารงานบุคคลสถานศึกษา

3. กฎหมาย คดีความ วินัย และอุทธรณ

4. การบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 

ดาวน์โหลด เล่มคู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับร่าง)

 

ที่มา ; สพร.สพฐ.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น