ค้นหา

ครม.อนุมัติปรับแผนดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4

14 กุมภาพันธ์ 2566 – สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติปรับระยะเวลาและแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 รวม 4 รุ่น จากปี 2564-2567 เป็นปี 2566-2569 และปรับลดจำนวนการผลิตทุนประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี-โท จากเดิม 600 ทุน เป็น 375 ทุน และทุนประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท จากเดิม 600 ทุน เป็น 375 ทุน พร้อมทั้งปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิม 1,654.98 ล้านบาท เป็น 1,097.93 ล้านบาท (ปรับลดลงจำนวน 557.05 ล้านบาท) 

 

สาระสำคัญ

โครงการ สควค. จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการมาแล้ว 3 ระยะ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ (23 มีนาคม 2564) เห็นชอบในหลักการโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567

แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ทันต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สสวท.จึงไม่มีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานให้ทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ซึ่งต่อมา สสวท. ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 39 – 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนระยะเวลาแผนการดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4 จากปี พ.ศ. 2564 – 2567 เป็นปี พ.ศ. 2566 – 2569 และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ทั้งนี้ สสวท. ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวกับความต้องการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2568 – 2573 เพื่อรองรับการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค.

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และทำให้การดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4 มีระยะเวลาการผลิตเป็นไปตามแผน 4 ปี สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ ศธ. (สสวท.) ได้รับจัดสรร รวมถึงสอดคล้องกับข้อมูลความต้องการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ 

ศธ.จึงได้เสนอขอปรับระยะเวลาและแผนการดำเนินงานปรับลดจำนวนการผลิตทุนและปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ดังนี้ 

ประเด็น

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

ที่ ศธ. เสนอขอปรับรายละเอียดในครั้งนี้

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2564 – 2567

ปี พ.ศ. 2566 – 2569

จำนวนทุนและประเภททุนการศึกษา

รวมทั้งหมด 1,200 ทุน ประกอบด้วย – ทุนประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี – โท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2573 รวม 600 ทุน – ทุนประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2568 รวม 600 ทุน

รวมทั้งหมด 750 ทุน (ปรับลดจำนวนทุนลง 450 ทุน) ประกอบด้วย – ทุนประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี – โท จำนวนไม่เกินปีละ 100 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2566 – 2569) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2575 รวม 375 ทุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรแล้ว 75 ทุน) – ทุนประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกินปีละ 100 ทุน ระยะเวลารับทุน 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2566 – 2569) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 -2570 รวม 375 ทุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรแล้ว 75 ทุน)

งบประมาณ

1,654.98 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ทุนการศึกษา 1,377.48 ล้านบาท 2) งบดำเนินการ 277.5 ล้านบาท

ปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณเป็น 1,097.93 ล้านบาท (ปรับลดลงจำนวน 557.05 ล้านบาท) ประกอบด้วย 1) ทุนการศึกษา 860.93 ล้านบาท 2) งบดำเนินการ 237 ล้านบาท

 

หมายเหตุ : สาระสำคัญอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และได้เริ่มกระบวนการรับนักศึกษาปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว

 

ที่มา : ศธ.360 องศา

ความเดิม

(23 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบดำเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพสูง แก้ปัญหาขาดแคลน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท โดยให้ ศธ. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา การพัฒนาประเทศ และแผนความต้องการบรรจุข้าราชการครูในแต่ละปี คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็น รวมทั้งให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการโดยเปรียบเทียบกับโครงการจัดสรรทุนที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไป

 

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการ สควค. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูงให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ 

ซึ่งจากการดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 ช่วงแรก สามารถผลิตบัณฑิตทุน สควค. ได้จำนวน 4,568 คน และผลิตบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริญญาเอกได้จำนวน 95 คน ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนอยู่ในคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และเป็นนักวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษา และในระยะที่ 3 ช่วงที่สอง สามารถผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ได้จำนวน 1,012 คน จากเป้าหมาย 3,480 คน และในจำนวนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกรับทุน Super Premium จำนวน 51 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับทุนอยู่ระหว่างขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวและศึกษาต่างประเทศด้วยทุน Super Premium รวมจำนวน 143 คน สำเร็จการศึกษาแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขทุน จำนวน 17 คน พ้นสภาพ ลาออกจากโครงการ จำนวน 23 คน และได้รับบรรจุเข้ารับข้าราชการครู จำนวน 829 คน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีผู้เรียนน้อย ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพครูเพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจำนวนน้อย ความไม่พร้อมด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ผู้รับทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 5,397 คน 

เพื่อให้การสร้างบุคลากรครูคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง สสวท. จึงปรับการดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566) เป็นการดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) เพื่อให้สอดรับกับปีที่ดำเนินการ รวมทั้งนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. สพฐ. เป็นต้น มาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ด้วยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเด็น

สาระสำคัญ

วัตถุประสงค์

ผลิตครูระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบ และการสรรหาผู้รับทุน

(1) ประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี – โท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ) ให้ความเห็นชอบ และศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครูและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 – 2573 (2) ประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู และ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 – 2573

จำนวนทุนการศึกษาต่อปี*

(1) ทุนระดับปริญญาตรี – โท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2573 (2) ทุนระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 – 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2569

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว**)

(1) ปริญญาตรี (4 ปี) 826,200 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9,400 บาท/เดือน) (2) ปริญญาโท (2 ปี) 734,800 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,700 บาท/เดือน)

เงื่อนไขการชดใช้ทุนเป็นเงิน และเวลาการปฏิบัติงาน ตอบแทนทุน***

(1) การชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานที่กำหนดเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา (2) การชดใช้ทุนเป็นเงิน ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุนการศึกษาหรือขอลาออกจากทุนจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งหมด

รูปแบบและหน่วยปฏิบัติงาน ตอบแทนทุน

บรรจุให้กับสถานศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 – 2 อัตรา เพื่อกระจายครูเก่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือในสถานศึกษาที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือคณะกรรมการอำนวยการบริหารงานโครงการ สควค. ให้ความเห็นชอบ

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้รับทุนโครงการ สควค. ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศไทย (หลักสูตรภาษาไทย) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

3. การดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) มีแผนการดำเนินงาน 10 ปี ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,654.98 ล้านบาท แบ่งได้ ดังนี้

ประเภทรายจ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

1. ทุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)     1.1 ระดับปริญญาตรี – โท  1.2 ระดับปริญญาโท

1,377.48   936.60 440.88

2. งบดำเนินการ เช่น งบบริหารงานของสถาบันร่วมผลิต และ สสวท. เป็นต้น

277.50

รวมทั้งสิ้น

1,644.98

 

ที่มา : ศธ 360 องศา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น