ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.ศธ.(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ)

คลิกดาวน์โหลด 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น