ค้นหา

78 ปี สถาปนาคุรุสภา มุ่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 78 ปี โดยมี นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเข้าร่วม ว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กร ตาม พ.ร.บ.ครู พ.ศ.2488 และ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ในปัจจุบันถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง การปฏิบัติตามภารกิจ นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องร่วมมือดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาการดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการกำกับดูแล การประพฤติและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ และการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า การดำเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก เรื่องมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความสำคัญมากต่อผู้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความรู้ความสามารถดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือประโยชน์สมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และการดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพการศึกษาแก่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความศรัทธาให้บังเกิดแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป 

ในโลกปัจจุบันเกิดความผันผวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19, ดิจิทัล ดิสรัปชั่น และการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า VUCA World คือมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน ไม่แน่นอน สิ่งเหล่านี้เป็นความผันผวนที่ครูรุ่นใหม่จะต้องตั้งตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องไม่ละทิ้งมาตรฐานจรรยาบรรณด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการประกอบวิชาชีพ คือ หากเราสามารถควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ กำหนดให้ครูอยู่ในกรอบมาตรฐานให้ดี เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในโรงเรียน ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้คุรุสภาว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้ครูมีความทันสมัย และมีมาตรฐานจริยรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเยาวชนอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพตรงกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก” นายอรรถพล กล่าว 

 

ข่าวเกี่ยวกัน

“อรรถพล” ฝากครูยุคใหม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 78 ปี ว่า ในโลกปัจจุบันที่เกิดความผันผวนของสถานการณ์โลก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคโควิด-19  ซึ่งโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง พลิกผันอย่างรวดเร็ว และเป็นความผันผวนที่ครูรุ่นใหม่จะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยจะต้องไม่ละทิ้งเรื่องมาตรฐาน จรรยาบรรณที่เกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญในการประกอบวิชาชีพ หากสามารถควบคุมการประกอบวิชาชีพเหล่านี้เพื่อเป็นข้อกำหนดให้ครูอยู่ในกรอบมาตรฐานได้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ ความไม่ปลอดภัยของผู้เรียน และมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นอกจากนี้เน้นย้ำให้มีการขับเคลื่อนเยาวชนรุ่นใหม่อีก 10 ปีข้างหน้า ให้มีคุณภาพตรงกับสถานการณ์โลก ทำอย่างไรให้คำว่า มาตรฐาน จริยธรรม เกิดวิธีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ครูเดินควบคู่ไปได้ทั้งความทันสมัย และบทบาทจริยธรรม และสิ่งสำคัญ การทำงานเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานคุรุสภา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีแผนงานขับเคลื่อนร่วมกันที่จะช่วยดูแลครูกว่า 700,000 คนทั่วประเทศ โดยศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จะเป็นหน่วยงานการกลั่นกรองในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคุรุสภา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป 

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นการสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูนั้น ตนมองว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากกลกไกกระบวนการทำงาน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องวางแนวทางกระบวนการดูแลจริยธรรมครูมีมาตรฐานมากกว่านี้ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอโครงการเดต้า ซึ่งเป็นข้อมูลด้านดิจิทัลของระบบการศึกษา ไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการจัดทำข้อมูลของผู้เรียน เพราะข้อมูลดังกล่าวทุกหน่วยงานต่างคนต่างทำ ซึ่งหากข้อมูลดิจิทัลนักเรียนนี้สำเร็จจะช่วยให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น เพราะจะติดตามเด็กหลุดระบบการศึกษาได้. 

ปลัด ศธ.ร่วมงาน วันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 78 ปี ฝากครูยุคใหม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก 

ที่มา ; เดลินิวส์ 2 มีนาคม 2566

ข่าวเกี่ยวกัน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดงานครบรอบ 78 ปี “คุรุสภา สร้างคุณค่าใหม่ของระบบคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสังคม”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 78 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มี ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมงาน จำนวน 450 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

พิธีในช่วงเช้า เวลา 08.29 น. นายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  และ ฯพณฯ ทวี  บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา 

เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 25 คน และรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี  จำนวน 9 คน เพื่อเป็นการยกย่องเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุนสำนักงานมาเป็นอย่างดี อีกทั้ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กร ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ในปัจจุบันถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง การปฏิบัติตามภารกิจ  นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องร่วมมือดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาการดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการกำกับดูแลการประพฤติและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ และการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ

การดำเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก เรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความสำคัญมากต่อผู้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความรู้ความสามารถดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นยึดถือประโยชน์สมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และการดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพการศึกษาแก่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความศรัทธาให้บังเกิดแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น