ค้นหา

เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 เรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑) กฎหมายและอนุบัญญัติ

(๒) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่มีกฎหมำยกำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือที่มีผลบังคับหรือกระทบต่อประชาชนและคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดให้ประกาศให้ประชาชนทราบ
(๓) เรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือที่มีกฎหมายหรืออนุบัญญัติกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

(๔) เรื่องสำคัญอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

https://ratchakitcha.soc.go.th/…/140D023S0000000000100.pdf

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น