ค้นหา

แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอรับใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2566 และระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 

 

คลิก กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอรับใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565.pdf

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น