ค้นหา

เล็งนำร่องให้ 9 จังหวัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) มีมติให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นำร่องจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด ใน 9 จังหวัด กระจายตามภูมิภาคต่างๆ โดยสกศ.ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามคำสั่งนำร่องแล้ว ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนบ้างนั้น ไม่สามารถบอกได้ เพราะกลัวว่าหากระบุไปอาจจะเกิดความไม่เข้าใจ ดังนั้นจะขอไปทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวกับทั้ง 9 จังหวัดก่อน โดยขั้นตอนต่อไป สกศ.จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค พิจารณา หากคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีมติเห็นชอบตาม สกศ.เสนอแล้ว สกศ.จะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั้ง 9 จังหวัด เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า โดยการเลือกจังหวัดนำร่องจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดนั้น นอกจากจะต้องกระจายตามภูมิภาคต่างๆ แล้ว จะเลือกจังหวัดขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ด้วย เพื่อจะดูว่าแต่ละจังหวัดจัดทำแผนการศึกษาอย่างไร เช่น ในจังหวัดใหญ่ มีบริบทที่ซับซ้อนหรือไม่ และจะออกแบบการศึกษาให้เข้ากับจังหวัดของตนอย่างไร เป็นต้น โดยแผนการศึกษาจังหวัดนั้น จะกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดทำแผนการศึกษาของตน โดยจะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด ซึ่งแผนการศึกษาจังหวัดนั้น ส่วนการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนจากภาคเอกชน อุตสาหกรรม ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมด้วย เมื่อแต่ละจังหวัดจัดทำแผนการศึกษาของตนแล้ว จะต้องเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติต่อไป 

ในส่วนของ สกศ. จะสนับสนุนเรื่องดังกล่าว 3 มิติด้วยกัน คือ 1.จัดทำกฎหมายที่จะมารองรับการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 2.ส่งบุคลากรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงและช่วยเหลือด้านต่างๆ และ 3.สนับสนุนงบประมาณ เชื่อว่าการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดจะส่งผลดีกับจังหวัดอย่างมาก เพราะแต่เดิมนโยบายการศึกษามาจากส่วนกลาง ทำให้พื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดการศึกษาของตน เมื่อเรากระจายอำนาจให้จังหวัดจัดทำแผนการศึกษาของตัวเองได้ จะทำให้การศึกษาของเราไม่ใช่การตัดเสื้อโหลอีกต่อไป แต่จะเป็นการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่มากขึ้น” นายสุเทพ กล่าว 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น