ค้นหา

อนุกรรมการข้าราชการครูฯวิสมามัญ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 11 คณะ ประกอบด้วย

           1) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

           2) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           3) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

           4) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           5) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           6) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

           7) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           8) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

           9) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

         10) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          11) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล         

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย 

          1) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ 

          2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะนั้น 

3) อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสองคน         

ซึ่งขณะนี้มีอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จำนวน 4 คณะพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงทำให้เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ส่งผลให้ต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการฯ และทำให้ตำแหน่งอนุกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ  

ในการนี้ ก.ค.ศ. จึงได้พิจารณาเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่วนราชการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 คณะ ๆ ละ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ในด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป    

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น