ค้นหา

คุรุสภา จัดสอบตั๋วครูราบรื่น พร้อมประกาศผล 15 ม.ค.67

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภาจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รอบที่ 2 ทั้งนี้ การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการทดสอบในการทำข้อสอบได้โดยง่าย ผ่านโปรแกรมและระบบการทดสอบที่มีความทันสมัยเช่นเดียวกันกับข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกใช้เมนูต่างๆ โดยเลือกคำตอบได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดความสะดวกในการทำข้อสอบ รวมถึงการดำเนินการตรวจข้อสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อีกทั้ง ข้อสอบก็เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เลขาธิการคุรุสภากล่าวต่อว่า สำหรับข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation-Based Testing) ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นองค์รวม แสดงถึงการแสดงออกของสมรรถนะตามวิชาชีพครูตามขอบเขตสถานการณ์การทำงานของครู นอกจากนี้ ทางสนามสอบต่างๆ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้าสอบทุกคน 

การทดสอบในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 นี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 8,587 คน  โดยในรอบที่ 1 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 4,288 คน และสำหรับรอบที่ 2 มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 4,299 คน จำแนกผู้มีสิทธิเข้าสอบตามสนามสอบ ได้แก่

·      สนามสอบกรุงเทพฯ จำนวน 1,017 คน

·      จังหวัดจันทบุรี จำนวน 616 คน

·      จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 738 คน

·      จังหวัดลำปาง จำนวน 442 คน

·      จังหวัดขอนแก่น จำนวน 363 คน

·      จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 127 คน

·      จังหวัดจังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 602 คน และ

·      จังหวัดสงขลา 394 คน 

ส่วนการทดสอบในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน ใน 8 ศูนย์สอบทั่วประเทศเช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบแล้ว จะประกาศผลสอบในวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com และผ่านระบบ KSP Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง” นางอมลวรรณกล่าว 

อนึ่ง คุรุสภาแจ้งข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดังนี้

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น