ค้นหา

สพฐ. มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโรงเรียนขนาดเล็ก

 

สพฐ.มอบอำนาจการบริหารพัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก

  • มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  • มอบอำนาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา
  • มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก(ที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน)
  • แนวดำเนินการขั้นตอนปฏิบัติ และตัวอย่างประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ

คลิก คำสั่ง สพฐ. 2493-2495 มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567