ค้นหา

สอศ. รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ(ว16-ว17) กว่า 600 อัตรา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ว.16 (เขตทั่วไป) และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนด โดยเปิดรับสมัครวันที่ 7-13 มิถุนายน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือเว็บไซต์ vec.jobthaigov.com 

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.16  เปิดรับ 606 อัตรา 58 กลุ่มวิชา และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 18  อัตรา 14 กลุ่มวิชา ซึ่งรับเงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1.ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท 2.ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท 3.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท  และ4.ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 18,460 บาท 

นายยศพล กล่าวต่อว่า ผู้สมัครสมัครสอบคัดเลือกได้เพียง 1 กลุ่มวิชา 1 เขตพื้นที่ เมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกต่อไป คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้นจะต้องจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. รับรอง และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้าง 

สอศ. มุ่งสร้างบุคลากรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล พร้อมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างเส้นทางการทำงานที่มั่นคงให้กับบุคลากร และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรและขับเคลื่อนกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งต่อไป”นายยศพล กล่าว 

·   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

·   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ
ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

 

คลิกรายละเอียดประกาศสอบทั้งหมด >>> 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

 

เกี่ยวข้องกัน

สอศ.เคาะปฏิทินการสอบ ‘ครู-ผอ.อาชีวะ’   

นายยศพล เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ว16 และ ว17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา รวม 624  อัตรา ใน 58  กลุ่มวิชา เปิดรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์วันที่ 7-13 มิถุนายน ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอจ.) ที่ตนเองสังกัด วันที่ 8-17 มิถุนายน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 26 มิถุนายน สอบภาคก และข วันที่ 14 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคก-ข และมีสิทธิสอบภาค ค  ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม สอบภาค ค วันที่ 14-16 สิงหาคม ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 26 สิงหาคม รายงานตัวเลือกสถานศึกษาเข้ารับการบรรจุ 3-4 กันยายน และรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา วันที่ 9 กันยายน นั้น 

นายยศพล กล่าวต่อว่า  สำหรับผู้สอบผ่านครูผู้ช่วยครั้งนี้ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งในอัตราเงินเดือนใหม่ ตามนโยบายรัฐบาล คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 17,380 บาท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท  และปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 18,460 บาท ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 กลุ่มวิชา และเลือกเขตที่สมัครได้เพียงเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้น และเมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สอศ. จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

อย่างไรก็ตามหลังจากสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยครั้งนี้ เรียบร้อยแล้ว จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย รอบทั่วไป คู่ขนานอีกว่า 300 อัตรา เพื่อเร่งบรรจุแต่งตั้งให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 เสร็จจากสอบแข่งขันครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้ว สอศ. จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ  ในวันที่ 30 กันยายน 2567 นี้ กว่า 30 อัตรา และสอบคัดเลือกรองผู้บริหารสถานศึกษา แทนอัตราว่างในลำดับถัดไป ซึ่งสอศ. วางแผนเรื่องการบรรหารงานบุคคลโดยตั้งเป้าจะจัดสอบและบรรจุแต่งตั้งแต่ละตำแหน่งให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2567  

สำหรับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของ สอศ.นั้นไม่มีอะไรหนักใจ แต่มีในส่วนของการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งต้องไปดูหลักเกณฑ์การคัดเลือก ของทางคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่ากำหนดไว้อย่างไร  ซึ่งหากรู้อัตราเกษียณฯล่วงหน้าแล้วสามารถสอบเพื่อบรรจุแต่ตั้งได้ก่อน ก็จะสามารถบรรจุทดแทนอัตราเกษียณฯ ได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา แต่คงต้องไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้รอบคอบก่อนดำเนินการ” นายยศพล กล่าว 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2567