ค้นหา

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลฯพ.ศ. 2562

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2562 - 2565)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมกฎหมาย

การแถลงนโยบายของ ครม. ต่อรัฐสภา

การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)

แนวทางการเสนอแผนระดับที่สามเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ความเห็นของผู้ชม