ค้นหา

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 

คลิป การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

https://youtu.be/g8f7lAzyan0

https://youtu.be/kT6Jm0iYzg8

https://youtu.be/wgYvtx6hgkc

 

 เกี่ยวข้องกัน

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับย่อ       ฉบับเต็ม 

พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตามระดับควอไทล์ (Quartile) และจำแนกตามกลุ่มอายุของเด็ก 3-5 ปี 

แนวแนะวิธีเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี

 

ความเห็นของผู้ชม