ค้นหา

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบางประเภท

อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบางประเภท

  • ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้งการประชุม
  • กรรมการ           ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อครั้งการประชุม

 

สำหรับประธานกรรมการและกรรมการตามกฎหมาย

  • คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  • คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ

 

ที่มา ; หนังสือเวียน สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 49 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

ความเห็นของผู้ชม