ค้นหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของครูตามมาตรฐานตำแหน่ง

บูรณาการ 3 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้

 • การจัดการเรียนรู้
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

หมายเหตุ ครูหมายถึง ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่ง

บูรณาการ 5 ด้านให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้

 • การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ
 • การบริหารจัดการสถานศึกษา
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
 • การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

หมายเหตุ ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่ง

บูรณาการ 5 ด้านให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้

 • การบริหารและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา
 • การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
 • การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

หมายเหตุ ผู้บริหารการศึกษา หมายถึงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ  รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ตามมาตรฐานตำแหน่ง

บูรณาการ 3 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้

 • การนิเทศการศึกษา
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 

ที่มา ; มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. (คลิก)

ความเห็นของผู้ชม