ค้นหา

25 แหล่งค้นคว้าฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text)

รวบรวม แหล่งค้นคว้าฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text) ดังนี้

1. thaiEdResearch ; ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

website : http://www.thaiedresearch.org/

2. งานวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วธ.)

website : http://research.culture.go.th/

3. ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ;ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)

website : http://nlrc.mol.go.th/

4.STDB ;ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

website : http://stdb.most.go.th/research.aspx

5. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช." ;ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

website : https://dric.nrct.go.th/Index

6. KNOWLEDGE FARM ;ฐานข้อมูลงานวิจัย KNOWLEDGE FARM ฟาร์มรู้ สู่สังคมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

website : http://www.knowledgefarm.in.th/

7.คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ;ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

website : https://kb.psu.ac.th/psukb/

8. TDC Thailis ;ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยไทย (TDC Thailis)

website : https://bit.ly/35B2bm7

9. SWUDiscovery; ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

website : http://search.swu.ac.th/

10.PSU Knowledge Bank; คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

website : https://kb.psu.ac.th/psukb/

11. Thesis Online ; ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

website : http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/

12. web opac; ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ม.บูรพา

website : http://opac.lib.buu.ac.th/index.html

13.TU Digital Collections; ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย ออนไลน์ ม.ธรรมศาสตร์

website : http://digital.library.tu.ac.th/

14. DPU e-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

website : https://lib.dpu.ac.th/

15. Academic Resource Center; ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

website : https://bit.ly/2MSxvGz

16. CUIR; คลังข้อมูลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

website : http://cuir.car.chula.ac.th/

17. Thammasat University Digital Collections; คลังฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

website : https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/

18. E-Library; ฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)

website : https://elibrary.trf.or.th/

19.DSpace Repository; คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

website : https://bit.ly/3qkoxAp

20. DSpace JSPUI ; คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

website : https://bit.ly/3bEEqOe

21. RMUTT Research Repository; คลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

website : https://bit.ly/3bERUcO

22. Knowledge Bank @ SPU; คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

website : http://dspace.spu.ac.th/

23. DPU Library ;คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

website : https://lib.dpu.ac.th//

24. ERIC; ERIC:The Education Resources Information Center

website : https://eric.ed.gov/

25. PQDT Open; Open Access Dissertations and Theses (PQDT)

website : https://bit.ly/2LIOISl 

ที่มา ; BUU Research 

ความเห็นของผู้ชม