ค้นหา

Soft Skill Hard Skill ทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) สะท้อนให้เห็นจากความพยายามคิดค้นหลักสูตร นโยบายให้มีรูปแบบการสอนที่ปลุกกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากขึ้น (Self-Learning) 

โดยธรรมชาติแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนมีทักษะใดๆ ติดตัวมาตั้งแต่เกิด มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ แต่เป็นการฝึกฝนผ่านระยะเวลาเพื่อให้เกิดความชำนาญ ในโลกดิจิทัลทักษะที่มนุษย์มีสามารถเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีได้เช่นกันและใช้เวลาในการฝึกฝนน้อยกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ รูปแบบใหม่ของการศึกษาที่ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเพื่อการสอบ แต่เป็นการเรียนรู้ทักษะเพื่อความอยู่รอดในยุคที่เกรดเฉลี่ยหรือเกียรตินิยมไม่ได้รับประกันอนาคตอันสดใสอีกต่อไป ความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 หากปราศจากทักษะ 

World Economic Forum (WEF) ได้สรุปทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) ออกมาเป็น 16 ทักษะ และจากการวิจัยของ World Economic Forum (WEF) พบว่าจริงๆ แล้วทักษะที่จำเป็นอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่มเติมออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับโลกยุคเก่าก็คือ ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills) อีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานและแยกออกเป็นลักษณะ Soft Skill และ Hard Skill  พบดังนี้ 

 

Soft Skill ที่คนทำงานควรมี

เป็นทักษะทางด้านบุคคล ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน ทักษะที่ค่อยๆ พัฒนามาจากการใช้ชีวิต การเข้าสังคมและการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะทำงานในสายงานไหนก็ตาม

สรุปแล้วก็เป็นทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคน เป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม + อารมณ์เป็นหลัก และ Soft Skills เกิดได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านการฝึกฝนและลงมือทำ ตัวอย่างเช่น

การบริหารเวลา (Time Management)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

การสื่อสาร (Communication)

การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)

การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making)

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

 

Hard Skill ทักษะที่นายจ้างยุคใหม่ต้องการ

คือสิ่งที่นิยามว่าเราเป็นอะไร (วิชาชีพด้านไหน) ทักษะเฉพาะทางที่สามารถสอนและวัดผลได้ เช่นการออกแบบ การทำบัญชี การเขียนโปรแกรม การควบคุมเครื่องจักรกล ด้านวิศวกรรม หรือวิชาชีพด้านอื่นๆ เป็นต้น 

เป็นทักษะที่ใช้ในการทำงานได้ หรือมีการฝึกฝนสะสมเป็นประสบการณ์ เกิดความชำนาญ และมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ สามารถสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น

การจัดการ Cloud and Distributed Computing

ความเข้าใจและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การผลิตอนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

การวิเคราะห์เชิงเหตุผล (Analytical Reasoning)

การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis)

การจัดการทีมงาน (People Management)

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design)

การออกแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

การผลิตวิดิโอ

ความสามารถในการขาย (Sales Leadership)

การแปลภาษา (Translation)

การผลิตเสียง (Audio Production)

การประมวลผลทางภาษา (Natural Language Processing)

การทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์

— Computer Graphics

— Scientific Computing

— Digital Marketing

การพัฒนาเกม (Game Development)

— Social Media Marketing

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

การวางกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Strategies)

การจัดระบบบริการลูกค้า (Customer Service Systems)

การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design)

ทักษะการเล่าเรื่อง (Journalism/Storyteller)

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Communications)

 

อ้างอิง ; วิทยากรนอกกล่อง/Trainer Backpacker

ความเห็นของผู้ชม