ค้นหา

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คุณสมบัติหลัก

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุ

2. มีคุณวุฒิ "บริหารการศึกษา"

3. มีประสบการณ์สอน 5 ปี ขึ้นไป หรือเป็นเป็นหัวหน้าหมวด หัวหน้างาน หัวหน้าสาย หรือหัวหน้าอื่น ๆ (การบริหารงานสถานศึกษามี 4 ด้าน)

หมายเหตุ การใช้เอกสารแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้าต่าง ๆ ต้องใช้ 3 ปีการศึกษา ในการยื่น

 

เกณฑ์(หลัก)การรับสมัคร รอง ผอ.โรงเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2563

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถนศึกษา

2. มีอายุราชการครู 4 ปี ขึ้นไป (รวมครูผู้ช่วย)

เกณฑ์(หลัก)การรับสมัคร ผอ.โรงเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2563

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

2. ต้องเป็นรอง ผอ. สถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ถ้าเป็นครูต้องมีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป) ฯ

ขึ้นทะเบียนในระบบ ksp self service ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เท่านั้น

* ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารการศึกษา ต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภาเท่านั้นจึงจะนำมาขอขึ้นทะเบียนได้

ลิงก์รับรอง https://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/

 

การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

คุณสมบัติ

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุ

2. มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

3. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา

4. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

หมายเหตุ

1. คุณวุฒิทางการศึกษา คือ หลักสูตรที่เปิดสอนในครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เป็นหลัก หรือบางหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอื่น แต่จะกำกับเอาไว้ว่าเป็นหลักสูตรทางการศึกษา เช่น

- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

- การศึกษามหาบัณฑิต

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

- พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน... มจร.

- พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มจร.

- พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการการศึกษา มมร.

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน ...

- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน ...

- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มศว

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มทร.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ มช.

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.บูรพา

2. ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ ต้อง

- ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ ดุษฎีบัณฑิต

- เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์

- ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

ที่มา มติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

 

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของผู้เรียนจบหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง

ผู้ที่กำลังรอผลการทดสอบความรู้ฯ หากผ่านครบ 5 วิชาก็ใช้วิธีเดียวกันนี้เช่นกัน

ย้ำ การขึ้นทะเบียนฯ มีสองส่วน คือ

ส่วนที่หนึ่ง สถาบันผลิตที่ได้รับการรับรองดำเนินการ

ส่วนที่สอง คุรุสภาดำเนินการ

ขณะนี้ นิสิต/นักศึกษา สมัคร kSP self service ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภาไว้ได้เลย

*ยื่นแล้วติดตามสถานะของตนเองในระบบที่ยื่น

หากติดขัดปัญหาใด โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุรุสภา ใน ศธจ. จังหวัดตามทะเบียนบ้านของนิสิต/นักศึกษา

เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

คลิก ขั้นตอนขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบ KSPBundit

ความเห็นของผู้ชม