ค้นหา

การประเมินเพื่อการเรียนรู้

 

 

   คลิป การวัดและประเมินผลผู้เรียน

   https://youtu.be/1wO1uoK5gOc

   https://youtu.be/_OwpeVeP3-4

ความเห็นของผู้ชม