ค้นหา

นโยบาย Quickwin ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ

นโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เมื่อเข้ารับตำแหน่งได้แถลงนโยบายการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายปกติ 12 ประการ และนโยบายที่เร่งด่วน (Quick Win) 7 ประการ ทั้งนี้สำหรับนโยบายเร่งด่วนต้องการ ให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมภายใน 5 เดือน หรือไตรมาสที่ 4 ของปีงบฯ 2564 ประกอบด้วย 

1.ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษา หากเกิดเหตุ ศธ.ต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที และมีระบบลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็ว 

2.หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ภายในก.ย.นี้ เอกสารหลักสูตรจะต้องเสร็จสิ้น 

3.ฐานข้อมูล Big Data นอกจากจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษาของประเทศที่เป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อนแล้ว ต้องออกแบบระบบที่สามารถประมวลข้อมูลได้แม่นยำ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องสารสนเทศที่ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์คู่ขนานกันไป 

4.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) อาจจะต้องปรับแผนการทำงานใหม่ เพื่อมุ่งเป้าเฉพาะบางเรื่อง บางพื้นที่ ที่มีความเป็นเลิศจริง ๆ เท่านั้น อาจจะมีประมาณ 10-12 ศูนย์ทั่วประเทศ 

5.พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6.การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) โดยมีกลไกของศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วประเทศเข้าไปช่วยจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

7.การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นหลักดำเนินการ เพื่อกระจายศูนย์และความพร้อมของครูผู้สอนการศึกษาพิเศษให้มากขึ้น

 

เฉลย  ก  การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย Quick Win

คลิกอ่าน คำแถลงนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นของผู้ชม