ค้นหา

การจัดสรรอัตรากำลังคืนแก่ส่วนราชการเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ

#หลักการ

1. ให้มีการปฏิรูประบบราชการและกำลังคนภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลบริหารภาครัฐ

2. ในส่วนของปฏิรูปกำลังคนภาครัฐ กำหนดให้มีสำนักงานและคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (ย่อว่า คปร.) ทำหน้าที่กำหนดมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐและเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ (ปัจจุบันช่วง พ.ศ. 2562-พ.ศ.2565) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐให้ส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารงานบุคคลถือปฏิบัติ 

3.ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ก.ค.ศ. (เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล) มีหน้าที่บริหารอัตรากำลังฯของส่วนราชการสังกัด ศธ. ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร.กำหนด

4. ตำแหน่งที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการยังไม่สามารถนำตำแหน่งมาใช้ได้ ต้องได้รับการจัดสรรคืนจาก คปร. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นๆ ก่อน

 

#แนวปฏิบัติการจัดสรรฯคืน

1. ก.ค.ศ. มีหน้าที่บริหารอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการโดยพิจารณาจัดสรรคืนเป็นอัตราข้าราชการ หรือ ทดแทนด้วยการจ้างรูปแบบอื่น (เช่น พนักงานราชการ) ให้กับส่วนราชการสังกัด ศธ. 

2. การจัดสรรคืนให้ส่วนราชการ ต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติและเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด ดังนี้

     2.1) ตำแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด เพื่อให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคล ได้อย่างต่อเนื่องทันที ได้แก่

            - ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

            - ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป (ไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา) เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำ คัญต่อการบริหารงานของสถานศึกษา ตลอดจนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

      2.2) ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

            - ตำแหน่งสำหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล

            - ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป (ไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

             - ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้

             - ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน การศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 

              - ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

               - ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

       2.3) การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุอายุของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (เช่น พนักงานราชการ) ในอัตราร้อยละ 10 โดยให้พิจารณาในภาพรวมของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ

 

อ้างอิงจาก ; มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เเละเเนวทางปฏิบัติ

 

#ข่าว ; ก.ค.ศ.อนุมติคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ รวม 20,453 อัตรา ดังนี้       

1) สังกัด สพฐ. รวมอัตรา  24,380 อัตรา จำแนกได้ ดังนี้

      1.1) อัตราปกติและทดแทน รวม  19,339 อัตรา ได้แก่

               -ผอ.สพท.                                     จำนวน        42     อัตรา

               -รอง ผอ.สพท.(ตำแหน่งโครงสร้าง)        จำนวน        60     อัตรา   

               -ผอ.สถานศึกษา                              จำนวน   2,046     อัตรา

               -รอง ผอ. สถานศึกษา                        จำนวน     186      อัตรา

               -ครูผู้ช่วย                                       จำนวน  16,553     อัตรา

               -ศึกษานิเทศก์                                  จำนวน      128     อัตรา

               -บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                    จำนวน      292     อัตรา

               -พนักงานราชการ                             จำนวน       32      อัตรา

       1.2) สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,041 อัตรา 

   2) สำนักงาน กศน. รวมอัตรา 162 อัตรา จำแนกได้ ดังนี้

       1.1) อัตราปกติและทดแทน รวม  156  อัตรา ได้แก่

               -ผอ.สนง.กศน.จังหวัด                         จำนวน     6     อัตรา

              -รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด                    จำนวน     4     อัตรา   

              -ครูผู้ช่วย                                         จำนวน     48   อัตรา

              -ศึกษานิเทศก์                                    จำนวน     10   อัตรา

              -บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                      จำนวน     13   อัตรา

              -พนักงานราชการ                                จำนวน      1   อัตรา

       1.2) สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 อัตรา 

      3) สังกัด สป.ศธ.(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) รวม  108   อัตรา ได้แก่

                -ศึกษาธิการจังหวัด                             จำนวน     13    อัตรา

                -รองศึกษาธิการจังหวัด                        จำนวน       2    อัตรา   

                -ศึกษานิเทศก์                                   จำนวน     42    อัตรา

                -บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                       จำนวน    46    อัตรา

                -พนักงานราชการ                                จำนวน      5    อัตรา

                                                                         

        4) สังกัด สอศ.  รวม  1,125   อัตรา ได้แก่.

            4.1) อัตราปกติและทดแทน รวม  850 อัตรา ได้แก่

               -ผอ.สถานศึกษา                                 จำนวน     51    อัตรา

               -รอง ผอ.สถานศึกษา                            จำนวน    49     อัตรา   

               -ครูผู้ช่วย                                          จำนวน     738   อัตรา

               -ศึกษานิเทศก์                                     จำนวน        1    อัตรา

               -บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                       จำนวน       10    อัตรา

               -พนักงานราชการ                                จำนวน         1    อัตรา

            4.2) สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 275 อัตรา

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความเห็นของผู้ชม