ค้นหา

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ตาม (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ว 845 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2564) 

Ppt สรุปสาระสำคัญ

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g81Fl8zfDHMftDXZ3A?e=R6rrvj 

หนังสือ 845

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g81GGyt3Ol5ZJ4Ya-A?e=6zaUBW

ความเห็นของผู้ชม