ค้นหา

‘กมว.’ไฟเขียวร่างจรรณยาบรรณ แม่พิมพ์-บิ๊กร.ร.-ศึกษานิเทศก์

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกมว.เมื่อเร็ว ๆ นี้เห็นชอบร่างรายละเอียดจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อจัดทำร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. … ประกอบด้วย

  • จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
  • จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
  • จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์

โดยของทั้ง 3 ร่างมีข้อกำหนดคล้ายกัน ดังนี้

ร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครูสาระสำคัญ อาทิ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยคํานึงถึงศักยภาพและพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นสําคัญ , สนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ที่มีความแตกต่างหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม ,รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม เพื่อธํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ, ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบ รัก เมตตา ดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน , มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อํานาจหรือตําแหน่งหน้าที่กระทําการใด ๆ โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ,รักษาข้อมูล ข่าวสาร ความลับในการปฏิบัติงาน ไม่เผยแพร่หรือกระทําการใด ๆ อันน่าจะหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือความเสียหายต่อหน่วยงานสถานศึกษา ผู้เรียน หรือผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ร่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา อาทิ เสริมสร้างพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถและศักยภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ,ส่งเสริมและให้คําปรึกษาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจสามารถ, รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียน ชุมชน และสังคม ,ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

ร่างจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์ อาทิ ให้คําปรึกษาชี้แนะแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองและงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ , รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ชุมชน และสังคม เป็นต้น

ร่างจรรยาบรรณทั้ง 3 ฉบับ ผ่านการปรับปรุง ข้อเสนอแนะจากคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แล้ว ซึ่งที่ประชุมกมว.รับทราบ ขั้นตอนต่อไปจะเปิดรับฟังความคิดเห็น ในเดือนธันวาคมเป็นเวลา 15 วัน หากมีการปรับปรุงแก้ไขจะเสนอให้กมว. พิจารณาแก้ไขต่อไป และจะเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการหระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานพิจารณา คาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565″นายเอกชัย กล่าว 

ความเห็นของผู้ชม