ค้นหา

การบริหารงานในหน้าที่ ; ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(1)

 

 

 

ที่มา ; กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 (2) >>>

 

ความเห็นของผู้ชม