ค้นหา

กฎหมายปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- รัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราว 2475
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 2475
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2489
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) 2490
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2492
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2475 (แก้ไขเพิ่มเติม 2495)
-
รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2502
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2511
-
รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2515
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2517
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2519
-
รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2520
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2521
-
รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2534
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2534
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2549
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

- พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
-
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
-
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

- พระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
-
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
-
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
-
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
-
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
-
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
-
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

- พระราชบัญญัติการศึษาพระปริยัตธิรรม พ.ศ.  2562

- พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.การพัฒนาเด้กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุดมศึกษา

- พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

- พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติองค์กรวิชาชีพ

- พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
-
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
-
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
-
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
-
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
 
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
-
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
-
พระราชบัญญัติการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
-
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิกการแพทย์ พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติองค์กรมหาชน

-  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

 

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
-
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543  

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549
-
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 

ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา
-
พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538
-
พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ (ฉบับที่ 386) พ.ศ.2544
-
พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547
-
พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 422) พ.ศ.2547
-
พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2548
-
พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548 
พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ. 2554
 

ออกตาม ความในกฎหมายอื่น ๆ
-
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543
-
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547
-
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
-
พระราช กฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
-
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2549


พระราชกฤษฎีกาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
-  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
   
พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547
   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

 

ความเห็นของผู้ชม