ค้นหา

การรับสมัครสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2565

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ในวันที่ 18 – 19  กุมภาพันธ์ 2565 นี้

  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

        -เวลา 09.30 – 11.00 น.  สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

        -เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

        -เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

        - เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีพครู 

โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   

     

กรณีชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่อยู่ระหว่างศึกษา หรือสำเร็จปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้    

1) ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564  สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่เคยใช้ในการสมัคร    เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู    กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ เนื่องจากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ติดต่อกับสถาบันทดสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล         

2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสประจำตัวนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TEPIS กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ เนื่องจากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวนิสิตนักศึกษาไม่ถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อแจ้งต่อสถาบันทดสอบต่อไป          

กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นชาวต่างประเทศจะใช้เลขประจำตัวคุรุสภาที่สถาบันอุดมศึกษาสร้างขึ้นผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS)  แทนเลขประจำตัวประชาชน         

อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ  สำหรับชาวไทย วิชาละ 300 บาท สำหรับชาวต่างประเทศวิชาละ 500 บาท และผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ 2 จังหวัด จากจำนวนสนามสอบ 11 จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยลำดับที่ 1 เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบมากที่สุด  และลำดับที่ เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบรองลงมา         

ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/ view/3985 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
  • ประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2655         

เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบวิชาละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีมีวิชาที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป         

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ประกาศผล   หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง          

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

>> www.ksp.or.th

>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048

>>ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564<<

>>ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564<< 

>> ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คลิกรายละเอียด

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2565

ความเห็นของผู้ชม