ค้นหา

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา กำหนดเกณฑ์อายุเด็กซึ่งไม่ต้องรับโทษแม้ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ที่อายุยังไม่เกิน 10 ปี แต่จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าเด็กอายุ 12 ปี กับเด็กอายุ 10 ปี ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยเป็นช่วงอายุที่พัฒนาการด้านความคิด สติ ปัญญา จริยธรรม และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ และยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้อย่างดีพอ อีกทั้งเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี อยู่ในวัยการศึกษาระดับประถมศึกษา ยังไม่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีอาญา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการบางประการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และอาจทำให้เด็กเรียนรู้วิธีกระทำความผิดเพิ่มขึ้นจนนำไปสู่การกระทำความผิดซ้ำอีก 

กรณีจึงสมควรใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กอายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี ได้รับผลดียิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีและเป็นประชากรที่มีคุณภาพ กลับคืนสู่สังคมได้ต่อไป 

ประกอบกับการกำหนดเกณฑ์อายุของเด็กซึ่งไม่ต้องรับโทษ แม้ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดจากอายุยังไม่เกิน 10 ปี เป็นอายุยังไม่เกิน 12 ปี เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะทั่วไป ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2007) (General Comment No. 10 (2007) Children’s rights in juvenile justice) ที่ออกตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) และประเทศไทยได้ตอบรับและให้คำมั่นโดยสมัครใจที่จะปฏิบัติตามภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563) อีกด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ไม่ต้องรับโทษ และเด็กอายุเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลว่ากล่าวตักเตือน ปล่อยตัว มอบตัวให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองดูแล ควบคุมความประพฤติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ของศาล  หรือส่งตัวไปยังสถานศึกษา สถานศึกษาฝึกอบรม แนะนำทางจิต หรือสถานที่ลักษณะฝึกอบรม แต่ไม่ให้เกินวันที่เด็กมีอายุครบ 18 ปี หากไม่มีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ มีแต่ไม่รับข้อกำหนดเงื่อนไขดูแลเด็ก หรือมีแต่ศาลไม่มอบเด็กให้ ให้ศาลจะมีคำสั่งมอบเด็กให้บุคคล องค์กรที่เห็นสมควรและยินยอม เป็นผู้ปกครอง ดูแล อบรมฯ ตามเงื่อนไขเวลาที่ศาลกำหนด

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น