ค้นหา

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ให้เหมาะสม มีความสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยิ่งขึ้น 

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น