ค้นหา

Active Learning: การพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

 เอกสารและวีดิทัศน์ "ชุดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (Competency-Based Instruction and Active Learning)"

 • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (สภาการศึกษาจัดพิมพ์เผยแพร่)

             http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1801-file.pdf

 

 • ชุดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

             http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1902-file.pdf

 

 • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนสุจิปุลิ

            http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1901-file.pdf

 

 • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

             http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1900-file.pdf

 

 • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

            http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1899-file.pdf

 

 • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

            http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1898-file.pdf

 

วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

 

 • ชุดวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้: สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

           https://youtu.be/kCY6Q5u4jts

 

 • วีดิทัศน์ ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสุจิปุลิ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

            https://youtu.be/UTcxXoHmXUM

 

 • วีดิทัศน์ ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

             https://youtu.be/gA8Xr7Au_Hg

 

 • วีดิทัศน์ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            https://youtu.be/Jsc1xyfBzlk

 

 • วีดิทัศน์ ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

             https://youtu.be/LNRRX_HkkHQ

 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น