ค้นหา

ทุน สควค. ปี 66 รับนักเรียนชั้น ม.6 เรียนจบแล้วบรรจุครู

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะดำเนินการคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และมติคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. ครั้งที่ 5-1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

จึงประกาศการคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดดังนี้

1. ข้อผูกพันทุน    

    1.1 ข้อผูกพันเรื่องการศึกษาต่อเนื่องตรี-โท (6 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องเข้าศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไปทันที ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์หรือสถาบันผลิตที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ตามที่โครงการ สควค. กำหนด    

    1.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อย จะต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีความขาดแคลนครู ซึ่งสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนอัตรากำลังไว้ หรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูในโครงการ สควค. เห็นชอบกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึงเท่าของจำนวนเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา    

    1.3 กรณีผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการให้ทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ สควค. กำหนด หรือลาออกก่อนปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษา

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร    

    3.1 คุณสมบัติทั่วไป          

         1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565          

          2) มีสัญชาติไทย          

          3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและให้คำรับรองต่อ สสวท. ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ สควค. โดยเคร่งครัดทุกประการ          

          4) มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    

       3.2 คุณสมบัติเฉพาะ          

          1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25          

          3) มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ          

           4) มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

4. การสมัครและการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค.    

   ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถสมัครเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 และเข้าสมัครรับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ทั้ง 10 แห่งข้างต้น โดยถือเป็นหน้าที่ รับผิดชอบของนักเรียนในการสมัคร และเข้ารับการทดสอบ รวมถึงติดตาม และปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค. และ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

5. คุณสมบัติของผู้รับทุนโครงการ สควค.    

    5.1 ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค.    

     5.2 มีคะแนนผลการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทุนโครงการ สควค. กำหนด คือ          

          1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00          

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25    

     5.3 มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ          

         1) วิชาวิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) รวมทั้ง 3 ส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25          

           2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ TPAT3 (รหัส 30) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25    

      5.4 ผ่านข้อกำหนดตามเงื่อนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ    

      5.5 ไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคต

 

6. การติดต่อสอบถามข้อมูล    

นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์จะรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     1. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        เว็บไซต์ http://www.admissions.chula.ac.th

     2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th

     3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th

     4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

         เว็บไซต์ https://www.admission.su.ac.th

     5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

     6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th

     7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th

     8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions

     9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/news/category/admission

     10. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th

     11. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 7619-7622

          เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th

 

 

ที่มา ; เว็บไซต์ สสวท. 

ความเห็นของผู้ชม

 ถ้าติดรอบ portfolio สามารถรับทุนได้ไหมคะ
 8/31/2022 9:33:20 PM |  Phat
 เต็มยังค่ะ ยังสมัครได้เปล่าค่ะ
 2/20/2023 9:34:53 PM |  วรรณนา ก้องสุวรรณ
 แสดงความคิดเห็น